Gaby en Cindy
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
In beam krijt in pear griene bledsjes, de sinne skynt. In famke sjocht yn spanning omheech nei in jonkje dy't yn de beam sit. Hy hâldt in paraplu boppe in fûgeltsje yn in nêst omt it reint.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)